Locatie Louwersplein

Avelingen 3 3343 EA Hendrik-Ido-Ambacht

078 681 7430

Locatie Kwikstaart

Witte de Withstraat 57 3342 TV Hendrik-Ido-Ambacht

078 681 7430

Praktijkregels

OPENINGSTIJDEN VAN DE PRAKTIJK:

Maandag t/m donderdag: 08:00u – 20:00u
Vrijdag: 08:00u – 17:00u
Zaterdag: 08:00u – 12:00u

DIRECTE TOEGANKELIJKHEID:

Onze praktijk is direct voor u toegankelijk voor een screening en een aanvullend beleid, wat betekent dat een verwijzing van de huisarts niet meer noodzakelijk is.

KWALITEIT:

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn in onze praktijk staan geregistreerd in het BIG en Centraal Kwaliteit Register.

PRIVACY:

De praktijk beschikt over afgesloten behandelkamers waardoor uw privacy is gewaarborgd.
Tijdens het onderzoek kan er worden gevraagd om u gedeeltelijk te ontkleden.
De behandelende fysiotherapeut zal hiervoor zo nodig de ruimte verlaten.

PRIVACYREGLEMENT:

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens.
Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. (Wet AVG)
Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzage- recht van de patiënt. Al deze zaken zijn in onderstaand reglement vastgelegd.

REGLEMENT:

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om, mede daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Behalve de behandelende fysiotherapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten.

Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht om gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat uw gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie en worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
Nadat de cliënt is behandeld, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep zorgverleners deze gegevens in kan zien.

Bent u van mening dat de fysiotherapeut niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.  

BETALINGSVOORWAARDEN:

  • De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst tussen patiënt en de behandelend fysiotherapeut
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden
  • Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum
  •  Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
  •  Naast de declaratie kan ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

WAARNEMING:

Om ervoor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord wordt er waargenomen bij verzuim door ziekte, studie of vakantie.

STAGIAIRES:

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding Fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaires worden door meerdere van ons team hierin begeleid tijdens onderzoeken en behandelen van mensen.

HYGIËNE:

Wij verwachten van u als patiënt, dat u persoonlijke hygiënische normen in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

KLACHTEN:

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of de behandeling van een van de fysiotherapeuten of een van de andere medewerkers, kunt u dit melden aan een van de praktijkeigenaren. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor de Fysiotherapie.(KNGF).

EIGENDOMMEN:

De praktijk stelt zicht niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen. U mag uw persoonlijke eigendommen mee nemen naar de behandelruimte.

NIET ROKEN:

Binnen de praktijk mag er niet worden gerookt.

MOBIELE TELEFOON:

Tijdens uw verblijf in de praktijk willen wij u verzoeken uw mobiele telefoon uit te schakelen.

ACTUEEL NIEUWS:

Voor de meest actuele zaken verwijzen wij u door naar onze facebook pagina of volg ons op Instagram.

Dit is de page.php page