Praktijkregels

Toegankelijkheid

Onze praktijk is direct voor u toegankelijk voor een screening en een aanvullend beleid, wat betekent dat een verwijzing van de huisarts niet meer noodzakelijk is.

Kwaliteit

Onze therapeuten zijn BIG geregistreerd. Klik hier voor meer informatie of bekijk onze teampagina voor meer informatie.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelkamers waardoor uw privacy is gewaarborgd.
Tijdens het onderzoek kan er worden gevraagd om u gedeeltelijk te ontkleden.
De behandelende fysiotherapeut zal hiervoor zo nodig de ruimte verlaten.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens.
Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. (Wet AVG)
Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzage- recht van de patiënt. Al deze zaken zijn in onderstaand reglement vastgelegd.

Reglement

Uw fysiotherapeut gaat zorgvuldig om met de gegevens, mede daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Behalve de behandelende fysiotherapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten.

Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht om gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat uw gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie, en worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
Nadat de cliënt is behandeld, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep zorgverleners deze gegevens in kan zien.

Bent u van mening dat de fysiotherapeut niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Betalingsvoorwaarden

  • De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst tussen patiënt en de behandelend fysiotherapeut.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden.
  • Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht bij de patiënt.
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum
  • Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
  • Naast de declaratie kan ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Waarneming

Om ervoor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord wordt er zoveel mogelijk waargenomen bij verzuim door ziekte, studie of vakantie. Wij doen altijd ons uiterste best om het behandelproces zo min mogelijk te onderbreken.

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding Fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaires worden door verschillende therapeuten van ons team hierin begeleid tijdens onderzoeken en behandelingen.

Hygiëne

Wij verwachten van u als patiënt dat u persoonlijke hygiëne normen in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Wij vragen u ook altijd een eigen handdoek mee te nemen naar de afspraak.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of de behandeling van een van de fysiotherapeuten of een van de andere medewerkers, kunt u dit melden aan een van de praktijkeigenaren. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor de Fysiotherapie (KNGF).

Eigendommen

De praktijk stelt zicht niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen. U mag uw persoonlijke eigendommen mee nemen naar de behandelruimte.

Dit is de home template

whatsapp